Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim zobowiązuje się zapewnić dostępność niniejszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejMapa Warszawskiej Architektury Lat 90.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mapa obiektów na stronie głównej, jest niedostępna cyfrowo, gdyż są one wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej na mocy ustawy. Do danych prezentowanych na mapie został zapewniony dostęp alternatywny w postaci prezentacji obiektów w formie tabeli.
  2. Brak alternatywy tekstowej dla ważnych grafik lub alternatywa w języku angielskim
  3. Brak spełnienia minimalnego kontrastu na elementach klikalnych w odrębie tekstu
  4. Nagłówki nie opowiadają architekturze strony
  5. Brak opisu powtarzających się landmarków
  6. Treści stają się nie czytelne po zwiększeniu odstępu w tekście
  7. Zdublowana treści linków
  8. Treśći tabelkowa, są przedstawione bez jednoznacznej semantyki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zarządzający stroną internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Stępień-Dąbrowska, aleksandra.stepien@miastomoje.org. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro rzecznika praw obywatelskich